σε συνεργασία με

σύνδεσμος εξαγωγέων βορείου ελλάδος πανελλήνιος σύνδεσμος εξαγωγέων
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Σε συνέχεια της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων (δείτε τα ΕΔΩ ) για την πράξη με τίτλο «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής », η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ, σας ενημερώνουμε πως, όσοι ωφελούμενοι έχετε επιλεγεί προσωρινά θα πρέπει, προκειμένου να ενταχθείτε στο οριστικό Μητρώο ωφελουμένων,  να αποστείλετε εντός 10 εργάσιμων ημερών (καταληκτική ημερομηνία αποστολής μέχρι και  04 Νοεμβρίου 2016)στη διεύθυνση:

ΕΕΔΕ

Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61,

Τ.Κ. 111 44, Αθήνα

Με την ένδειξη «Δικαιολογητικά για την πράξη «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής»

Τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα οποία πιστοποιούν τα όσα δηλώσατε στην αίτηση σας) :

  • Την Αίτηση Συμμετοχής σας
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
  • Αντίγραφο του απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου ή αντίγραφο τίτλου σπουδών Ι.Ε.Κ/Ε.Π.Α.Σ/Ε.Π.Α.Λ ή αντίγραφο πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας  ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2014 ( εισοδήματα του 2014 )
  • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η κάρτα ανεργίας σας βρισκόταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας έως και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων ( έως 31/5/2016 ), μαζί με τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής.
  • Ατομικό Σχέδιο Δράσης ή Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης . Υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ(η οποία θα απευθύνεται στην ΕΕΔΕ) ότι έχει ολοκληρώσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων ( 31/05/2016 ) και ότι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
  • Υ/Δ (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΕΔΕ)ότι δεν είστε μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  • Υ/Δ (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΕΔΕ)στην οποία να αναφέρεται ότι θα συμμετάσχετε ως ωφελούμενος μόνο στην πράξη «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής» που υλοποιεί η ΕΕΔΕ και σε καμία άλλη πράξη κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας

Σημείωση: Οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μία δράση από τις συνολικά προκηρυσσόμενες Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας και για αυτό τους ζητείται η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση.   

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 25 255 από σταθερό τηλέφωνο.